Hvad er den "nye reformtraktat" og hvad betyder den for os.

Den 13. december 2007 blev reformtraktaten underskrevet af ministrene i EU.

Den mest fremtrædende nyhed ved traktaten er, at den er omformuleret på en del punkter, der dog ikke reelt ændrer ved indholdet. Men disse ændringer, mener fædrene til traktaten, har så stor betydning at den nu ikke behøver at komme til folkeafstemning i de forskellige EU lande.

Nu taler man ikke mere om en grundlov, men en traktat/ overenskomst, så kan man liste selve statsdannelsen ind ad bagdøren ved senere ændringer.

Hvad siger denne traktat så?

1.      Antallet af medlemmer i kommissionen skal reduceres fra  27 til 14, hvilket betyder at ikke alle lande hele tiden har en kommissær i dette betydningsfulde organ, til at varetage medlemslandets interesser.

Tyskland har nu 96 stemmer i ministerrådet og Danmark har 13.

I parlamentet er forholdstallet Tyskland-Danmark gået fra 5:1 og til 15:1 efter Lissabon traktaten, hvilket belyser den skæve fordeling og indflydelse i EU's besluttende organer.

2.      EU skal på sigt have fælles udenrigsminister og præsident, som selvsagt får ufattelig magt over EU's borgere. Ministerrådet skal ledes af en statsminister, der får magt til at fyre besværlige ministre.

3.      Reformtraktaten vil overføre mere magt fra medlemslandene til EU organerne, hvilket betyder at medlemslandenes selvstændighed svækkes. EU's love vil altid overstyre medlemslandenes nationale love.

4.      Medlemslandene skal bidrage til en fælles EU hær. Soldaterne og landene skal være loyale over for EU hæren, og medlemslandene skal nedruste i takt med EU's oprustning, hvilket selvsagt giver de til enhver tid siddende EU diktatorer en knusende magt over genstridige medlemslande.

5.      Europol, som er EU politiet vil også tale med én stemme, vigtige sager skal koordineres fra Brüssel, og det enkelte lands politi skal samarbejde med Europol.

6.      EU skal også være en økonomisk union med fælles valuta (Euroen) og fælles pengepolitik, hvilket vil have store konsekvenser for nationernes eventuelle ønsker om at styre eget hus.

7.      EU skal have fælles centralbank til at styre penge og rentepolitikken.

8.      Et medlemsland kan ikke bare melde sig ud. Det kan kun ske efter ansøgning og efter en afstemning med kvalificeret flertal. De andre fanger i systemet bestemmer om man kan løslades, og på hvilke vilkår.

9.      EU skal have fælles landbrugs og fiskeri politik, samt skal have ret til at forvalte naturresurserne i vandområderne, hvilket betyder at f.eks. Danmark ikke længere kan råde over olieforekomsterne i Nordsøen.

10.  EU skal have fælles handelspolitik og fælles internationale overenskomster. Kernebestemmelserne ligger i artikel 32 som gør EU til en retslig person, der kan lave internationale aftaler med andre stater, hvilket gør at medlemslandenes status som nationer i realiteten ophører. Herefter laver man kun aftaler med EU.

11.  I Lissabon traktaten er der noget der minder om mellemstatslige aftaler. EU vedtager nye eller  ændrede kompetencer for sig selv, inden for rammen af egne organer. Forslagene fremsættes i EU og behandles og vedtages der. Det er som et skib, hvis kurs til stadighed kan ændres uden der kan opponeres mod beslutningerne. Derfor kan denne traktat der nu er underskrevet, ændres efter behov, f.eks. behovet om mere magt, osv. Med underskrivelsen af denne traktat har man overgivet sin selvstændighed i al fremtid til mennesker man ikke ved hvem er, og hvilke intentioner de måtte have. Vejen er i sandhed banet for en diktator.

12.  EU skal bekæmpe det, de selv definerer som racisme, og tage de foranstaltninger de mener nødvendige for at stoppe mennesker som man mener diskriminerer på grund af race, køn, religion, tro eller seksuel orientering. Det vil så blive strafbart at læse visse passager fra f.eks. bibelen.

13.  Hvis et medlemsland ikke indfører EU reglerne til fastsat tid, vil de blive straffet.

14.  EU skal styres efter subsidaritets princippet, som sandsynligvis er et princip man har arvet efter den katolske kirke. Man skal træffe beslutninger så tæt på borgerne som muligt, og kan man ikke gøre det efter EU's tilfredshed, går sagerne videre til afgørelse i EU, så de til sidst stemmer med den afgørelse embedsmændene i EU ønsker.

15.  EU skal kunne træffe afgørelser på 68 områder hvor medlemslandene indtil nu har haft vetoret.

 

Dette er blot nogle få punkter af det, vi mener har betydning i den nye Grundlov/ traktat.

Når EU i praksis begynder at gennemføre dette enorme lovkompleks det er, da vil de almindelige borgere virkelig kunne føle hvad dette katolsk prægede undertrykkelses instrument virkelig betyder for vor hverdag.

Denne traktat og mere end 80 000 andre love fra EU bureaukraterne vil i realiteten binde EU's borgere på hænder og fødder. Næsten alt skal være fælles, og hvis du går dine egne veje, vil du være både oprører og psykopat.

Vi er i realiteten på vej ind i den mest lammende kommunistiske periode verden endnu har set, og der vil aldrig komme noget eller nogen der har magt til at hjælpe os ud af det igen.
 

HUSK, EU'S MOTTO ER: MANGE SPROG MEN ÉN STEMME.

Denne overenskomst "The Reform Treaty", som man siger er "Det Åbne Europa", bliver det kontrollerende og overvågende Europa.

Denne nye overenskomst skal skabe fred og frihed, men det gøres ikke ved at lave et så massivt lovkompleks der i realiteten binder os på hænder og fødder. Det bliver tvang, undertrykkelse og konflikter, ikke fred og frihed.
 
 
 
 
 
Det var katolikker, der startede det vi i dag kender som EU.
Stærke politiske personligheder som Jean Monnet, Robert Schauman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Joseph Retinger, m.fl.var centrale skikkelser i dannelsen af EU. De var alle katolikker.
 
Den forrige leder, Romando Prodi, og nuværende leder, Josè Manuel Barroso, er katolikker. EU har hele tiden vært domineret af katolske mænd. Nuværende leder har været professor på det katolske jesuitt-universitetet Georgetown University, hvor ledere bliver uddannede til at styre verden efter et internationalt katolsk mønster.

Den katolske Kirke har langt større fodfæste på kontinentet end mange aner. Procentvis er de fleste innbyggere i EU katolikker. I dag består EU af 25 lande, som udgør ca. 540 millioner mennesker - over 50 % er katolikker, mens den protestantiske del utdgør ca. 18 %.

 
 
Hele verdens Pave, iflg. Katolsk Orientering. 
 
 

Den katolske kirke har altid brændende ønsket at få den magt tilbage, den havde i middelalderen, og den har aldrig veget tilbage for at bruge statsmagterne for at nå sine mål.

Gennem den Europæiske union har denne kirke formået at samle den politiske magt under sine vinger, og gennem den økumeniske "vækkelse" har den gjort det samme med de mest betydende kirkesamfund.

Vi ønsker frihed, men EU tilbyder noget helt andet.

Gennem forskellige hyrdebreve gennem tiderne har katolikkerne fået pligt til at blande sig i landenes politik, med det formål  at få magten tilbage til romerkirken. Bl.a. lyder det at: Alle katolikker må udøve den magt de har, for at bidrage til at nationernes grundlove bliver formede efter principperne efter "Den Sande Kirke".

Vi vil sikkert komme til at opleve, at al form for oprør mod EU, og manglende anerkendelse af Den Katolske Kirke, vil blive straffet på den ene eller den anden måde.

 

Det er interessant, at Europarådet nu opfordrer alle skoler i Europa til ikke at undervise om skabelsen som Bibelen beretter om. De mener at dette er en trussel mod evolutions læren og menneskerettighederne.

Disse bureaukrater er ufatteligt nervøse for bibelens skabelsesberetning, fordi den fortæller at der er en Gud, og han alene tilkommer magt og tilbedelse.

 

Vi kommer, med disse kvælende love fra EU, under katolsk styre, økonomisk, politisk, religiøst og militært.

Derfor må vi forlange med en røst der kan høres, at denne omskrivning af en forkastet traktat kommer til afstemning hos folket.

Link til traktaten.

og et link mere